Projekty UE

Projekty UE

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii fotostabilizacji opakowań giętkich i etykiet cyfrowych.

Cel projektu: Dywersyfikacja produkcji i wzrost zdolności produkcyjnych aktualnie oferowanych opakowań giętkich i etykiet

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu możliwe jest zwiększenie zdolności produkcji opakowań oraz produkcja nowych wyrobów gotowych, w postaci cyfrowych fotobarierowych opakowań giętkich i etykiet.

Całkowita wartość projektu: 4 335 750,00 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 762 500,00 PLN

Projekty UE

Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk Bogusław Kozakiewicz Spółka jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost pozycji konkurencyjnej Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych opakowań ”DRUGIE Życie”.” Celem projektu jest dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych opakowań ”DRUGIE Życie” oraz wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa w zakresie aktualnie oferowanych opakowań kartonowych.


Wartość projektu: 6 116 000,50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 730 022,28 PLN

Projekty UE

Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk Bogusław Kozakiewicz Spółka Jawna uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.04.00-20-0003/21 pn. „Wzrost pozycji konkurencji przedsiębiorstwa MZGraf dzięki wdrożeniu zaleceń strategii wzorniczej” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0003/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Celem projektu jest zwiększenie potencjału i innowacyjności firmy MZGraf w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności, dzięki opracowaniu linii gotowych opakowań i etykiet dla krótkich i personalizowanych serii produkcyjnych.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • wdrożenie innowacji produktowej tj. linii gotowych opakowań i etykiet – druk niskonakładowy personalizowany
 • rozwój wzornictwa w przedsiębiorstwie dzięki skorzystaniu z usług zewnętrznego projektanta (projekt nowej linii opakowań i etykiet)
 • wzrost przychodów ze sprzedaży nowooferowanych produktów
 • zwiększenie potencjału technologicznego przedsiębiorstwa,
 • wypracowanie nowych wzorców działań projektowych oraz zarządczych w przedsiębiorstwie,
 • uporządkowanie obecnych i wypracowanie nowych działań promocyjnych i marketingowych.

Wartość projektu: 1 417 212,15 zł

Dofinansowanie: 623 293,50 zł

Projekty UE

MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE JAROSŁAW ZACZEK ANDRZEJ FIŁOŃCZUK BOGUSŁAW KOZAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.04.01-20-2616/20 pn. „Doradztwo na rzecz MzGraf” objęty umową o dofinansowanie nr UDA- RPPD.01.04.01-20-2616/20-00 z dnia 03.08.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu , Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa do udziału w procesach wzrostu innowacji, a tym samym do wzrostu transferu wiedzy, innowacji oraz technologii.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • wzrost konkurencyjności firmy poprzez stworzenie kompleksowego modelu biznesowego i planu komercyjnego przyszłej inwestycji.
 • optymalizacja kosztów firmy w zmieniających się warunkach gospodarczych, poprzez uzyskanie środków na realizację usługi doradczej.

Wartość projektu: 61 131,00 zł

Dofinansowanie: 42 245,00 z

Projekty UE

Projekt pt. „Wzrost pozycji konkurencyjnej Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych opakowań DRUGIE Życie”.” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”

Cel projektu: Celem projektu jest dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych opakowań ”DRUGIE Życie” oraz wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa w zakresie aktualnie oferowanych opakowań kartonowych.

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa dzięki implementacji wyników prac B+R, na bazie których wdrożona zostanie udoskonalona technologia produkcji opakowań kartonowych. Na rynek docelowy wrowadzone zostanie innowacyjne opakowanie ”DRUGIE Życie” oraz nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa w zakresie aktualnie oferowanych opakowań kartonowych.

Wartość projektu:  11 263 570,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 036 555,68 PLN

Projekty UE

Umowa z PARP na prowadzenie audytu w celu opracowania strategii wzorniczej

Mazowieckie Zakłady Graficzne J. Zaczek A. Fiłończuk B. Kozakiewicz sp. j. z siedzibą w Białymstoku 15-612, przy ul. Ludowa 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie uzyskało wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.04.00-20-0013/19 pn. „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy Mazowieckie Zakłady Graficzne sp. j.” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0013/19-00 z dnia 11.03.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie właściwego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym;
 • zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem;
 • wprowadzenie nowoczesnego wzornictwa w wytwarzanych przez przedsiębiorstwo produktach;
 • wzrost przychodów przedsiębiorstwa wynikających ze wzrostu sprzedaży produktów wśród obecnych jak również nowych odbiorców;
 • wzrost wiedzy i świadomości w zakresie efektywnego zarządzania procesami organizacyjnymi, komunikacyjnymi i marketingowymi w przedsiębiorstwie.

Wartość projektu: 52 890,00 zł
Dofinansowanie: 36 550,00 zł

Projekty UE

Grant na prace badawczo-rozwojowe opakowań kartonowych

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma realizuje kolejny grant udzielony w ramach projektu „Granty na badania i rozwój” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2.2 „Grant na badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego, 2014-2020.

Celem grantu jest realizacja przedsięwzięcia rozwojowego polegająca na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania koncepcji opakowań
kartonowych, spełniających wymagania gospodarki w obiegu zamkniętym (circular economy) wraz z budową modeli funkcjonalnych i określeniem ramowych wytycznych projektowo-technologicznych.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • Wzrost sprzedaży usług
 • Wzrost przychodów przedsiębiorstwa
 • Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie MZGraf

Wartość projektu: 120 786,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 83 470,00 zł.

Projekty UE

Rozwój Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie
do produkcji innowacyjnego opakowania „Trzy zmysły”

Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk Bogusław Kozakiewicz Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Ludowej 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie uzyskały wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.03.00-20-0312/18 pn. Rozwój Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego opakowania „Trzy zmysły” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0312/18 -00 z dnia 27.03.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest poszerzenie działalności MZ Graf o produkcję innowacyjnego na skalę europejską opakowania „Trzy zmysły”, zwiększając dzięki temu innowacyjność oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie do produkcji innowacyjnego na skalę europejską opakowania „Trzy zmysły”
 • Wdrożenie przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych, co przełoży się na wzrost innowacyjności w przedsiębiorstwie
 • Wzrost przychodów przedsiębiorstwa
 • Wdrażanie ekoinnowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 7 695 413,77 zł

Dofinansowanie:  2 793 114,95zł

Projekty UE

Wzrost innowacyjności firmy MZ Graf poprzez wdrożenie cyfrowego systemu drukującego
do przemysłowej produkcji etykiet na wąskiej wstędze

Z przyjemnością informujemy że firma MZGraf w ramach RPOWP, Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa I osi priorytetowej: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-082/10  p.t: „Wzrost innowacyjności firmy MZGraf poprzez wdrożenie cyfrowego systemu drukującego do przemysłowej produkcji etykiet na wąskiej wstędze”.

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 89. Przedmiotem projektu jest zmiana procesu produkcji etykiet oraz poprawa ich jakości poprzez wdrożenie innowacyjnego sprzętu drukującego.

W zakresie rzeczowym inwestycji znalazł się zakup cyfrowego systemu drukującego do przemysłowej produkcji etykiet na wąskiej wstędze. Całkowita wartość projektu wyniesie 2 239 830,00 zł brutto, wartość kosztów kwalifikowanych projektu równa jest 1 811 000,00 zł netto, w tym dofinansowanie 724 400,00 zł. Rzeczowa realizacja projektu obejmuje okres
16.02.2011 r. – 31.12.2011 r.

Celem strategicznym jest podniesienie konkurencyjności i umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku krajowym do końca 2012 roku poprzez wdrożenie do procesu produkcyjnego innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wzrost skali działania przedsiębiorstwa oraz uzyskanie kompleksowości w zakresie świadczenia usług z zakresu szeroko rozumianej poligrafii.

Projekty UE

Zastosowanie innowacyjnej poligrafii w firmie MZ Graf poprzez zakup
pięciokolorowej maszyny offsetowej oraz zintegrowanego systemu CtP

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Firma Mazowieckie Zakłady Graficzne s.c. uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-059/08 „Zastosowanie innowacyjnej poligrafii w firmie MZ Graf poprzez zakup pięciokolorowej maszyny offsetowej oraz zintegrowanego systemu CtP”, objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-059/08-00 z dnia 14.05.2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.2 Małe średnie przedsiębiorstwa. Inwestycja polegała na zakupie 2 specjalistycznych urządzeń poligraficznych: pięciokolorowej maszyny offsetowej oraz cyfrowego systemu naświetlania form drukowych CtP. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyniła się do utworzenia 4 nowych miejsc pracy i wprowadzenia dwóch nowych innowacji do procesu produkcji firmy.

Projekty UE

Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę Mazowieckich Zakładów Graficznych s.c.

Bardzo miło jest nam poinformować, iż nasza firma pozyskała dotację z Unii Europejskiejw wysokości 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych na sumę 50 400,00 PLN w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006 www.konkurencyjnosc.gov.pl

Dnia 11 czerwca 2007 roku zakończyliśmy realizację projektu pt. „Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę Mazowieckich Zakładów Graficznych s.c.” zgodnie z umową o dofinansowanie nr SPOWKP/2.1/12/20/2493 zawartą 29 listopada 2006 roku pomiędzy Mazowieckie Zakłady Graficzne s.c Jarosław Zaczek, Andrzej Fiłończuk, Bogusław Kozakiewicz a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Prawidłowa realizacja przedmiotowego projektu pozwoliła nam na zakup usług doradczych z zakresu opracowania projektu budowlanego na rozbudowę Mazowieckich Zakładów Graficznych s.c. Posiadanie niezbędnej dokumentacji architektonicznej umożliwi podjęcie konkretnych już działań inwestycyjnych.
Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.

Projekty UE

BON NA USŁUGI BADAWCZE

Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma realizuje grant udzielony w ramach projektu „Granty na badania i rozwój” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

1. Cel projektu:

Celem grantu jest realizacja przedsięwzięcia rozwojowego polegającego na prowadzeniu prac badawczych ukierunkowanych na wprowadzenie innowacji produktowej zatytuowanej „3 zmysły” i powodującej wzrost sprzedaży, zysku i zatrudnienia w Mazowieckich Zakładach Graficznych.

2. Planowane efekty:

Do planowanych efektów przedsięwzięcia należą wzrost sprzedaży, zysków i zatrudnienia w Mazowieckich Zakładach Graficznych.

3. Wartość projektu: 123 000,00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 80 000,00 PLN

Polub nas na facebooku!