Projekty UE

logotypy650

Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk Bogusław Kozakiewicz Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Ludowej 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie, uzyskały wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.04.00-20-0003/21 pn. „Wzrost pozycji konkurencji przedsiębiorstwa MZGraf dzięki wdrożeniu zaleceń strategii wzorniczej” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0003/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Celem projektu jest zwiększenie potencjału i innowacyjności firmy MZGraf w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności, dzięki opracowaniu linii gotowych opakowań i etykiet dla krótkich i personalizowanych serii produkcyjnych.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • wdrożenie innowacji produktowej tj. linii gotowych opakowań i etykiet – druk niskonakładowy personalizowany,
  • rozwój wzornictwa w przedsiębiorstwie dzięki skorzystaniu z usług zewnętrznego projektanta (projekt nowej linii opakowań i etykiet)
  • wzrost przychodów ze sprzedaży nowo oferowanych produktów,
  • zwiększenie potencjału technologicznego przedsiębiorstwa,
  • wypracowanie nowych wzorców działań projektowych oraz zarządczych w przedsiębiorstwie,
  • uporządkowanie obecnych i wypracowanie nowych działań promocyjnych i marketingowych

Wartość projektu: 1 417 212,15zł
Dofinansowanie: 623 293,50 zł

logotypy650

MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE JAROSŁAW ZACZEK ANDRZEJ FIŁOŃCZUK BOGUSŁAW KOZAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.04.01-20-2616/20 pn. „Doradztwo na rzecz MzGraf” objęty umową o dofinansowanie nr UDA- RPPD.01.04.01-20-2616/20-00 z dnia 03.08.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu , Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa do udziału w procesach wzrostu innowacji, a tym samym do wzrostu transferu wiedzy, innowacji oraz technologii.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • wzrost konkurencyjności firmy poprzez stworzenie kompleksowego modelu biznesowego i planu komercyjnego przyszłej inwestycji.
  • optymalizacja kosztów firmy w zmieniających się warunkach gospodarczych, poprzez uzyskanie środków na realizację usługi doradczej.

Wartość projektu: 61 131,00 zł

Dofinansowanie: 42 245,00 z

logotypy650

Projekt pt. „Wzrost pozycji konkurencyjnej Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych opakowań DRUGIE Życie”.” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”

Cel projektu: Celem projektu jest dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych opakowań ”DRUGIE Życie” oraz wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa w zakresie aktualnie oferowanych opakowań kartonowych.

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa dzięki implementacji wyników prac B+R, na bazie których wdrożona zostanie udoskonalona technologia produkcji opakowań kartonowych. Na rynek docelowy wrowadzone zostanie innowacyjne opakowanie ”DRUGIE Życie” oraz nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa w zakresie aktualnie oferowanych opakowań kartonowych.

Wartość projektu:  11 263 570,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 036 555,68 PLN


images

Umowa z PARP na prowadzenie audytu w celu opracowania strategii wzorniczej

MZGraf uzyskało wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności” objęty umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję…

images

Grant na prace badawczo-rozwojowe opakowań kartonowych

Firma realizuje kolejny projekt dotyczący opracowania koncepcji opakowań kartonowych dofinansowanego z Funduszy Europejskich i realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Granty na badania i rozwój…

images

Rozwój Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego opakowania „Trzy zmysły”

Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk Bogusław Kozakiewicz Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Ludowej 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie uzyskały wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.03.00-20-0312/18 pn. Rozwój Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego opakowania „Trzy zmysły” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0312/18 -00 z dnia 27.03.2019…

images

Wzrost innowacyjności firmy MZ Graf poprzez wdrożenie cyfrowego systemu drukującego do przemysłowej produkcji etykiet na wąskiej wstędze

Z przyjemnością informujemy że firma MZGraf w ramach RPOWP, Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa I osi priorytetowej: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-082/10  p.t: „Wzrost innowacyjności firmy MZGraf poprzez wdrożenie cyfrowego systemu drukującego do przemysłowej produkcji etykiet na wąskiej wstędze”….

images

Zastosowanie innowacyjnej poligrafii w firmie MZ Graf poprzez zakup pięciokolorowej maszyny offsetowej oraz zintegrowanego systemu CtP

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Firma Mazowieckie Zakłady Graficzne s.c. uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-059/08 „Zastosowanie innowacyjnej poligrafii w firmie MZ Graf poprzez zakup pięciokolorowej maszyny offsetowej oraz zintegrowanego systemu CtP”, objęty umową o dofinansowanie…

images

Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę Mazowieckich Zakładów Graficznych s.c.

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Bardzo miło jest nam poinformować, iż nasza firma pozyskała dotację z Unii Europejskiejw wysokości 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych na sumę 50 400,00 PLN w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006 www.konkurencyjnosc.gov.pl Dnia 11 czerwca 2007 roku zakończyliśmy realizację projektu…

images

Bon na usługi badawcze

Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma realizuje grant udzielony w ramach projektu „Granty na badania i rozwój” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020…