Rozwój Mazowieckich Zakładów Graficznych. Opakowanie „Trzy zmysły”

logotypy-fe-rp-pod-ue
Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk Bogusław Kozakiewicz Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Ludowej 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie uzyskały wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.03.00-20-0312/18 pn. Rozwój Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego opakowania „Trzy zmysły” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0312/18 -00 z dnia 27.03.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest poszerzenie działalności MZ Graf o produkcję innowacyjnego na skalę europejską opakowania „Trzy zmysły”, zwiększając dzięki temu innowacyjność oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie do produkcji innowacyjnego na skalę europejską opakowania „Trzy zmysły”
  • Wdrożenie przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych, co przełoży się na wzrost innowacyjności w przedsiębiorstwie
  • Wzrost przychodów przedsiębiorstwa
  • Wdrażanie ekoinnowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 7 695 413,77 zł

Dofinansowanie:  2 793 114,95zł