AKTUALNOŚCI

Rozwój Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego opakowania „Trzy zmysły”Rozwój Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego opakowania „Trzy zmysły”

Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk Bogusław Kozakiewicz Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Ludowej 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie uzyskały wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.03.00-20-0312/18 pn. Rozwój Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego opakowania „Trzy zmysły” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0312/18 -00 z dnia 27.03.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest poszerzenie działalności MZ Graf o produkcję innowacyjnego na skalę europejską opakowania „Trzy zmysły”, zwiększając dzięki temu innowacyjność oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie do produkcji innowacyjnego na skalę europejską opakowania „Trzy zmysły”
  • Wdrożenie przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych, co przełoży się na wzrost innowacyjności w przedsiębiorstwie
  • Wzrost przychodów przedsiębiorstwa
  • Wdrażanie ekoinnowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

 

Wartość projektu: 7 695 413,77 zł

Dofinansowanie:  2 793 114,95zł