Wzrost pozycji konkurencyjnej Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych opakowań ”DRUGIE Życie”

Projekt pt. „Wzrost pozycji konkurencyjnej Mazowieckich Zakładów Graficznych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych opakowań DRUGIE Życie”.” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”

Cel projektu: Celem projektu jest dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych opakowań ”DRUGIE Życie” oraz wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa w zakresie aktualnie oferowanych opakowań kartonowych.

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa dzięki implementacji wyników prac B+R, na bazie których wdrożona zostanie udoskonalona technologia produkcji opakowań kartonowych. Na rynek docelowy wrowadzone zostanie innowacyjne opakowanie ”DRUGIE Życie” oraz nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa w zakresie aktualnie oferowanych opakowań kartonowych.

Wartość projektu:  11 263 570,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 036 555,68 PLN